Jeśli dokonujesz wynajmu po raz pierwszy. Na każdy produkt, którego cena rynkowa przekracza 3000zł, obowiązuję Cię kaucja.

Odbiór sprzętu następuję wyłącznie pod adresem firmy. Nie prowadzimy wysyłkowego wynajmu sprzętu.

1. Warunkiem wynajmu sprzętu zdjęciowego w Cinity jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na stronie www.cinityrental.pl oraz podpisanie umowy wynajmu sprzętu podczas jego odbioru.

2. Forma zamówienia:

  • lista zamawianego sprzętu
  • dane kontaktowe Zamawiającego
  • dane zleceniodawcy do faktury VAT
  • informację o formie wykorzystania sprzętu, oraz terminach i miejscu zdjęć

3. Sprzęt zostaje przekazany Zamawiającemu po podpisaniu umowy wynajmu i akceptacji stanu technicznego sprzętu. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

5. Okres wypożyczenia jest określony w zamówieniu, mierzony w dobach lub okresie zdjęciowym. Minimalny czas wypożyczenia to jedna doba (24h), liczona od godziny odbioru sprzętu.

6. Szkody powstałe w czasie użytkowania:

W przypadku szkody powstałej w trakcie użytkowania sprzętu przez Zamawiającego, zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Cinity o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku gdy zamawiający nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, Cinity może zgłosić Zamawiającemu powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zwrotu sprzętu. W obu sytuacjach konieczne jest spisanie Protokołu Szkody.

Cinity oświadcza, że Zamawiający ponosi wszelkie koszty naprawy wynikające z uszkodzenia lub niewłaściwej eksploatacji wypożyczonego sprzętu.

W przypadku zaginięcia lub zniszczenia całkowitego sprzętu Zamawiający zobowiązuje się wypłacić Cinity równowartość brakującego  sprzętu.

Zamawiający jest zobowiązany do ubezpieczenia wypożyczonego sprzętu na własny koszt, lub ujęciu tego sprzętu w liście ubezpieczenia produkcji filmu i przedstawienia dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie. Ten zapis dotyczy wynajmów na okresy dłuższe w ramach produkcji filmowych.

Płatność:

Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność za wynajem gotówką w Cinity w dniu zwrotu sprzętu lub poprzez zamówienie online na stronie www.cinityrental.pll w dniu złożenia zamówienia.